Lanier Baits Jerkshad – Fznh2o Wake up Wake Shad – Chrome Ima Skimmer Grande – Chrome